Statut Przedszkola


Przedszkole nr 148
Ul. Rogowska 18 54-440 Wrocław
STATUT

Przedszkola nr 148
We Wrocławiu

Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2015 rokuSpis treści:

II. INFORMACJE OPRZEDSZKOLU…………………………… 4
IV. ORGANY PRZEDSZKOLA ………………………………… 13
V. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA…………………16
VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY……………………..20
VII. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA……………………25
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE …………………………..29

                                         
·        Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (DZ. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.)
·        Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
·        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.)
·        Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
·        Konwencji Praw Dziecka
·        Niniejszego Statutu. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1
1.      Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Rogowskiej 18a  we Wrocławiu
2.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wrocław
3.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu
4.      Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej w oparciu o Ustawę o finansach publicznych, której działalność jest finansowana przez:
1)      Miasto Wrocław
2)      Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, naliczanych godzinowo wykraczających poza podstawę programową
5.      Przedszkole nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem Gminy w zakresie udzielonych przez Prezydenta Miasta Wrocławia kompetencji za pośrednictwem Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich
6.      Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści:54-440  Wrocław, ul. Rogowska 18a
Regon: 930112911, Nip: 894 26 14 031
tel. 71 798 67 72
§ 2
1.      Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny, od godziny 6:30 do godziny 17:00 i jest bezpośrednio zależny od potrzeb środowiska
2.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny za wyjątkiem przerwy wakacyjnej
3.      Termin przerwy w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej. Informację o przerwie wakacyjnej podaje dyrektor do wiadomości rodziców do końca stycznia
·         w okresie wakacyjnym mogą być przyjmowane dzieci z innych placówek korzystających w tym czasie z przerwy wakacyjnej pod warunkiem wpisania dziecka na listę do dnia 15 czerwca bieżącego roku i w przypadku posiadania wolnych miejsc. Rodzic zobowiązany jest do podpisania umowy z przedszkolem dyżurującym nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzic korzystający z usług przedszkola zobowiązany jest do wniesienia opłaty za świadczenia przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w tym przedszkolu
·         w okresie ferii letnich, zimowych i przerw świątecznych oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach zakłada się możliwość zmniejszania liczby oddziałów i ich czasu pracy w ciągu dnia
·         zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, dziecko ma prawo do odpoczynku w czasie przerwy wakacyjnej
4.    Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
5.    Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin w czasie od godz. 7:00 do godz.12:00 dla dzieci 3 i 4 letnich oraz 8 godzin od godz. 7:00 do 15:00 dla dzieci 5 letnich
·         wychowanie, nauczanie i opieka w zakresie podstawy programowej jest bezpłatne
·         wysokość opłaty z tytułu usług świadczonych przez przedszkole,                           a przekraczający czas realizacji podstawy programowej określa uchwała Rady Miejskiej Wrocławia
6.    Uchwała Rady Miejskiej ustala przypadki, w których możliwe jest udzielenie rodzicom ulgi w opłacie za świadczenia przedszkola
7.    Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego ds. oświaty
8.    Przez opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego należy rozumieć opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
9.    Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 8, ustalana jest przez Radę Miasta Wrocławia i nie może być wyższa niż 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć
10. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w przedszkolu stosuje się proporcje zagospodarowania czasu przebywania w rozliczeniu tygodniowym:
1)      co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
2)      co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)
3)      najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego
4)      pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).
11. W przedszkolu mogą funkcjonować grupy całodzienne lub pięciogodzinne
12. Czas pracy przedszkola określa się na nie mniej niż 5 godzin i nie więcej niż 11 godzin dziennie. Zmiany czasu pracy związane z potrzebami środowiska uwzględnia arkusz organizacyjny na dany rok szkolny lub aneks do tego arkusza
13. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładu kształcenia nauczycieli lub innych instytucji oświatowych
14. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia - zajęć dodatkowych uwzględniających ich możliwości i potrzeby rozwojowe
15. Organizacja zajęć dodatkowych i harmonogram ustalany jest przez dyrektora przedszkola, po wydaniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną przedszkola
16. Dyrektor przedszkola może wynająć pomieszczenia na prowadzenie działalności edukacyjnej po zakończeniu zajęć przedszkolnych
17. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania, uzdolnienia, posiadającym odpowiednie kompetencje do rodzaju prowadzonych zajęć
18. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut
19. Czas trwania zajęć edukacyjnych prowadzonych w przedszkolu, powinien być dostosowany do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i wynosić:
1)      z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 – 20 minut
2)      z dziećmi w wieku 5 lat około 25 - 30 minut
20. W czasie zajęć dodatkowych organizowanych typu: rytmika, język nowożytny, za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel przedszkola
21. Zajęcia dodatkowe organizowane po realizacji podstawy wychowania przedszkolnego w całości finansowane są przez rodziców
22. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolach określają odrębne przepisy
23. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez placówkę informacji                 w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji
24.  Dzieci przebywające w przedszkolu mogą być ubezpieczone w zakładzie ubezpieczeniowym wybranym przez dyrektora i rodziców
25. W ramach działalności żywieniowej przedszkola przewiduje się w oddziałach całodziennych 3 posiłki
26. Stawkę żywieniową ustala dyrektor zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz podaje do wiadomości poprzez tablicę ogłoszeń z dwutygodniowym wyprzedzeniem
27. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców bądź opiekunów, koszty wyżywienia dziecka pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
28. Sposób korzystania z usług przedszkola określa umowa o świadczeniu usług przedszkola zawarta pomiędzy Dyrektorem, a Rodzicem/prawnym opiekunem dziecka
29. Nieobecność dziecka dokumentowana jest w dzienniku zajęć dydaktycznych
30. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają możliwość dokonywania opłaty za przedszkole w systemie bankowości elektronicznej
31. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola dokonywane jest przez rodziców/prawnych opiekunów lub osobę przez nich upoważnioną, zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej w obecności pracownika przedszkola
32. Szczegółowe  zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola reguluje „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Nr 148”
33. Przedszkole posiada stronę internetową. Publikacja zdjęć dzieci następuje wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów.

III. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 3
1.      Przedszkole   realizuje    cele   i   zadania   określone  w  ustawie o systemie oświaty oraz  w aktach wykonawczych do ustawy, min.:
1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
2)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
3)      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
4)      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
5)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
6)      troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
7)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń               w sposób zrozumiały dla innych
8)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
9)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej
11)  przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej
12)  w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.1)), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych
2.      Przedszkole oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego
3.      Placówka realizuje w równej mierze zadania opiekuńcze, wychowawcze             i kształcące poprzez:
1)      prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci, mających na celu rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień
2)      doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy
3)      kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego
4)      kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej
5)      przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
6)      organizowanie imprez kulturalnych, w szczególności przeglądów, wystaw              i festiwali
7)      organizowanie wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży
8)      działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym
9)       zapewnienie opieki, wychowania  i uczenia się w atmosferze akceptacji                   i  bezpieczeństwa
10)  zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych
11)  organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki                  i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci
12)  dostosowanie treści, metod i form pracy opiekuńczej, wychowawczej                     i kształcącej do możliwości rozwojowych dziecka
13)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
14)  organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola
15)  podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
16)  pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
17)  informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka
18)  uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole
4.      Przedszkole może realizować zadania także poza swoją siedzibą
1)      W realizacji swoich zadań przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz w zależności od potrzeb, z właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                i młodzieży
2)      Zadania przedszkola realizują nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć oraz inni pracownicy
3)      Działalność przedszkola może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy:
a)      dyrektor przedszkola informuje wolontariusza o specyfice działalności placówki i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków placówki
b)      dyrektor przedszkola zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
·         zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań
·         czas trwania porozumienia
·         zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z osobami, o których mowa w pkt.2
·         zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków placówki
·         postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia
c)      wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z osobami, o których mowa w pkt. 2 oraz pod nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonej przez niego osoby.
5.      W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
6.      Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie:
1)      zajęć specjalistycznych:
a)      korekcyjno-kompensacyjnych organizowane są dla wychowanków z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 wychowanków,
b)      logopedycznych - organizowane są dla wychowanków z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4 wychowanków
c)      socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym - organizowane są dla wychowanków z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10 wychowanków
2)      porad i konsultacji
3)      zajęć rozwijających uzdolnienia - organizowane są dla wychowanków szczególnie uzdolnionych, prowadzone są przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać                  8 wychowanków
7.      W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń
8.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne
9.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny (po uzyskaniu zgody i środków finansowych od organu prowadzącego)
10.  Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa dokument „Procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej                      w Przedszkolu Nr 148 we Wrocławiu”
11.  Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci na podstawie otrzymanej od rodzica/prawnego opiekuna opinii o potrzebie wczesnego wspomagania z uwzględnieniem bazy lokalowej, środków dydaktycznych                    i sprzętu umożliwiającego realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania po uzyskaniu zgody i środków finansowych od organu prowadzącego
12.  Przedszkole obejmuje pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego od momentu podjęcia opieki nad dzieckiem przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań z uwzględnieniem bazy lokalowej, środków dydaktycznych                        i sprzętu umożliwiającego realizację wskazań zawartych w orzeczeniu i środków finansowych od organu prowadzącego
13.  Indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się  dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do  przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu                              z organem prowadzącym
14.  Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego wydają zespoły orzekające działające w publicznych  Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych
15.  Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:
1)      prowadzenie zajęć w języku polskim
2)      prowadząc na wniosek rodziców, naukę języka mniejszości narodowej
3)      wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu
4)      nauczanie religii Kościoła Rzymsko- Katolickiego w ramach planu zajęć przedszkolnych dla  dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela
5)       na podstawie zgłoszonych przez rodziców deklaracji tworzone są oddziały dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych, które określają odrębne przepisy
19.  Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:
1)      stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych
2)      wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych
3)      organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy
4)      stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości  i zainteresowań   dzieci
5)      organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej
6)      ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury                i tradycji narodowej  i regionalnej
7)      upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska
8)      upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz  rozwijanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się po drodze
9)      organizowanie nauki religii, na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
20.  Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:
1)      pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej
2)      informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami
3)      uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach
4)      upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach
21.  Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z  wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie  przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w  oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem, zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych
22.  Przedszkole może prowadzić eksperyment pedagogiczny, innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu doskonalenie jakości pracy przedszkola
23.  Przedszkole może być organizatorem konkursów o zasięgu wewnątrz przedszkolnym, między przedszkolnym, lokalnym. Konkursy są uzupełnieniem treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
24.  Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:
1)      opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola
2)      rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć     w  ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym
3)      dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci najmłodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne      i wyciszające
4)      zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe
5)      sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację                i ogrzewanie oraz:
a)      w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18º C,              w przypadku niższej temperatury, dyrektor  przedszkola zawiesza  zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący
b)      dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15º C lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci
c)      stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci
6)      dzieci korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, zgodnie                z normami żywieniowymi i estetycznie podanymi; korzystanie z posiłków przez dzieci z alergią pokarmową uzgadniane jest indywidualnie               z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola
7)      wobec  wychowanków  na  terenie  placówki  nie    stosowane żadne zabiegi medyczne oraz  nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej
8)      w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia  o tym nauczyciela lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie (powyżej 5 dni roboczych) przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola
25.  Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
1)      w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci
2)      osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel
3)      każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym „Regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w Przedszkolu Nr 148”
4)      z w/w regulaminem są zapoznani rodzice/prawni opiekunowie; każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest                      z dziećmi w niej uczestniczącymi
5)      w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem
6)      każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w księdze wyjść z dziećmi
7)      przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola
8)      jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola
9)      teren  zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony
26.  Jeżeli  przerwa  w  działalności  przedszkola  trwa  co najmniej dwa tygodnie,  dyrektor wraz z inspektorem BHP, konserwatorem dokonuje  kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół
27.  W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest:
1)      udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka
2)      niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola
3)      o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczyciela zmieniającego
4)      dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego
5)      Szczegółowe zasady postępowania określa „Procedura postępowania podczas wypadku dziecka w czasie zajęć przedszkolnych”
28.  Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
1)      dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, Ośrodka Pomocy Rodzinie
2)      o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPR rodzic/prawny opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy
3)      jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica/prawnego opiekuna dziecka, Rada Rodziców z własnych środków lub organizując akcję na rzecz będącego w potrzebie

§ 4
1.      Organami przedszkola są:
1)      Dyrektor przedszkola
2)      Rada Pedagogiczna
3)      Rada Rodziców.
2.      Do szczegółowych kompetencji dyrektora przedszkola należy:
1)      przewodniczenie Radzie Pedagogicznej
2)      dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego na wniosek nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej
3)      kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej  na zewnątrz
4)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego
5)      nadawanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego
6)      przedstawianie wyników i wniosków  z nadzoru Radzie  Pedagogicznej       i Radzie Rodziców
7)      sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego
8)      odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka
9)      wyrażenie zgody na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem
10)  współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców
11)  zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji
12)  zapewnienie w miarę możliwości, odpowiednich warunków  organizacyjnych do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i kształcących
13)  wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole
14)  powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka                o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
15)  realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz z zarządzeniami  organów nadzorujących przedszkole
16)  wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej  określa art. 41 ust.3 ustawy o systemie oświaty
17)  przedstawienie do zaopiniowania projektu planu finansowego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców
18)  dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,                    a także za administracyjną finansową i gospodarczą obsługę przedszkola
19)  zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola
20)  przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki
21)  występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola
22)  współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w  organizacji praktyk pedagogicznych
23)  współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników
24)  wykonywanie zadań związanych z kontrolą zarządczą
3.      Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
4.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą  wszyscy  nauczyciele  zatrudnieni              w przedszkolu
5.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola
6.      Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej  działalności, uchwalany przez Radę i normujący w szczególności:
1)      sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń
2)      wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej
3)      kompetencje przewodniczącego
4)      zasady uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej osób nie  będących członkami tego organu
7.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)      zatwierdzanie planów pracy przedszkola
2)      uchwalanie i nowelizowanie Statutu Przedszkola Nr 147 we Wrocławiu        i regulaminu swojej działalności
3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu
4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu
5)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków
6)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,          w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki
8.      Rada Pedagogiczna opiniuje:
1)      zestaw programów wychowania przedszkolnego
2)      organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych
3)      projekt planu finansowego placówki
4)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
5)      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i    zajęć  realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
6)      pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny
7)      podjęcie w przedszkolu działalności  przez stowarzyszenia i organizacje w celu wspierania działalności statutowej
9.      Rada Pedagogiczna spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej  kandydata na stanowisko dyrektora
10.  Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole              z  wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki
11.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez  głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków
12.   Nauczyciele     zobowiązani   do  nieujawniania  spraw  poruszanych na posiedzeniach  Rady  Pedagogicznej,  które   mogą  naruszyć   dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców,  a  także nauczycieli i innych pracowników przedszkola
13.  Rada Rodziców jest organem społecznym i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola
14.  Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art. 53  ustawy o systemie oświaty
15.  Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola i prawem oświatowym
16.  W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor  przedszkola oraz inne zaproszone osoby
17.  W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić  fundusze  z  dobrowolnych  składek  rodziców  i  innych  źródeł, zasady  wydatkowania   funduszy   Rady   Rodziców   określa   jej   regulamin  w części dotyczącej gospodarki  finansowej
18.  Zadaniem Rady Rodziców jest:
1)      wspieranie statutowej działalności przedszkola
2)      uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i  zaspakajania potrzeb dzieci
19.  Rada Rodziców ma prawo:
1)      występować do  Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego  i  organu sprawującego nadzór pedagogiczny               z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki
2)      z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan placówki i występować          z wnioskami do dyrektora, Rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć (dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia z języka nowożytnego innego niż język nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci)
3)      opiniowania projektu planu finansowego
4)      przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela
5)      występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela
20.  Organy przedszkola współdziałają ze sobą:
1)      Dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych w statucie przedszkola
2)      zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą
3)      wszystkie działania podejmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców są uzgadniane z dyrektorem przedszkola
4)      sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola oparty jest na zasadach wzajemnej ugody i kompromisu, a ich rozstrzyganie leży w kompetencji dyrektora przedszkola
21.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania              i kształcenia dzieci  uwzględniając prawo rodziców do:
1)      znajomości zadań wynikających z realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowanych programów, rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale
2)      uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności
22. Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:
1)      zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż  dwa razy w roku
2)      zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców, lub nauczycieli
3)      spotkania oddziałowe wg planu nauczycieli poszczególnych grup
4)      dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców
5)      spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielami i dyrektorem              w określonych terminach
6)      wspólne imprezy i uroczystości dla dzieci i ich  rodzin
7)      redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców
8)      wystawy prac dziecięcych
9)      udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka
10)  rozmowy doraźne, konsultacje
11)  organizowanie imprez i wycieczek wspólnych dla wychowanków i ich rodziców
12)  strona internetowa placówki
     23. Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa:
1)      podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów
2)      rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami
3)      sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola
§ 5
Statut przedszkola określa szczegółową organizację przedszkola

§ 6
1.  Podstawową  jednostką  organizacyjną  przedszkola  jest  oddział złożony                 z dzieci w zbliżonym wieku
2.      Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady tworzenia oddziałów w zależności od potrzeb placówki lub założeń programowych
3.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25

§ 7
1.      Praca opiekuńczo - wychowawcza i kształcąca prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego:
1)       programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego
2)       programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku           w przedszkolu stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego
3)      dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego
2.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut
3.      Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia rozwijająca zainteresowania. Organizację w/w zajęć z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, ustala dyrektor placówki
4.      Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć rytmiki, nauki języka nowożytnego, religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1)      z dziećmi w wieku 3 do 4 lat – około 15 – 20 minut,
2)      z dziećmi w wieku 5 lat – około 25 - 30 minut.
5.      Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami rozwojowymi lub upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jednakże pod warunkiem istnienia możliwości włączenia go do grupy dzieci zdrowych
6.      Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy
§ 8
1.      Przedszkole Nr 148  jest placówką 5-oddziałową
2.      Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci wg arkusza organizacyjnego
3.      Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1)      5 sal zajęć wyposażonych w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne,
2)      pomieszczenia administracyjno-gospodarcze niezbędne do funkcjonowania placówki, w tym blok żywieniowy z magazynami, 2 pomieszczenia biurowe, gabinet dyrektora
3)      ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem i właściwie utrzymanym stanem zieleni
4.      Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi w budżecie placówki na dany rok budżetowy
5.      W realizacji swoich zadań przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

§ 9
1.      Szczegółową organizację działania placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora placówki na dany rok. Arkusz organizacji placówki zatwierdza organ prowadzący, wszelkie zmiany w ciągu roku określa aneks organizacji pracy przedszkola.
2.      W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności:
1)      liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący placówkę
2)      czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów
3)      przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli
4)      rodzaj dodatkowych zajęć dla dzieci
5)      wykaz nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w podziale na stopnie awansu zawodowego i terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie postępowań
3.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw w pracy przedszkola zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny. Pod pojęciem tych przerw rozumie się przerwę wakacyjną   w lipcu lub sierpniu każdego roku

§ 10
1.      W razie konieczności zamknięcia przedszkola na dwa miesiące podczas wakacji (remont, modernizacja itp.) dyrektor podaje wiadomość rodzicom odnośnie przedszkola bądź przedszkoli, które będą pełniły dyżur zastępczy
2.      Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej dla poszczególnych grup z uwzględnieniem oczekiwań Rodziców i wymogów zdrowia i higieny pracy:
3.      Ramowy rozkład dnia
Dzieci młodsze:
 • 6.30 – 8.00 – zabawy dowolne, ćwiczenia ortofoniczne, słownikowe, zabawy dydaktyczne oraz zabawy inspirowane przez nauczyciela.
 • 8.00 – 8.15 -  zabawa ruchowa
 • 8.15 – 8.30 – przygotowanie do śniadania, mycie rąk, praca dyżurnych.
 • 8.30 – 9.00 - śniadanie
 • 9.00 – 9.15 – mycie zębów
 • 9.15-10.00 – zajęcia dydaktyczne według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Rozbudzanie aktywności słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej..
 • 10.00 – 11.00 – zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
 • 11.00 – 11.30 -  drugie śniadanie
 • 11.30 – 11.45 -  Czynności higieniczno - porządkowe.
 • 11.45 – 12.50 – bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • 12.50 – 13.15. – czynności samoobsługowe i higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do obiadu
 • 13.15 – 14.00 – obiad
 • 14.00 – 14.15 – przybliżenie literatury dziecięcej – baśnie, bajki, legendy, opowiadania
 • 14.15 – 17.00 – zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy twórcze, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe. Praca indywidualna. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Dzieci starsze:
 • 6.30 – 8.00 – zabawy dowolne, ćwiczenia ortofoniczne, słownikowe, dydaktyczne, słuchowe i grafomotoryczne, praca indywidualna oraz zabawy inspirowane przez nauczyciela
 • 8.00 – 8.15 – zestaw ćwiczeń porannych
 • 8.15 – 8.30 – przygotowanie do śniadania, mycie rąk, praca dyżurnych
 • 8.30 – 9.00 – śniadanie
 • 9.00 – 9.15 – mycie zębów
 • 9.15 – 11.00 – zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Rozbudzenie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej. Stawianie problemów otwartych. Rozwijanie mowy i myślenia. Poznawanie stosunków jakościowych i ilościowych oraz zjawisk przyrodniczych poprzez indywidualizację zadań
 • 11.00 – 11.30 – drugie śniadanie
 • 11.30 -13.00 – pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, w parku. Organizowanie zabaw ruchowych, zajęć sportowych, gier, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze. Swobodna aktywność ruchowa dziecka.
 • 13.00 – 13.15 – powrót i przygotowanie do obiadu
 • 13.15 – 14.00 – obiad
 • 14.00 – 15.00 – zabawy relaksacyjno – terapeutyczne, integracyjne. Ćwiczenia uspokajające. Przybliżenie literatury dziecięcej – baśnie, legendy, opowiadania
 • 15.00 – 17.00 – zabawa dowolna, gry stolikowe, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, twórcze, dydaktyczne, ruchowe. Prac indywidualna. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
4.      W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola może zmienić ramowy rozkład dnia informując o tym Rodziców poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
5.      Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddział szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz potrzeb i  zainteresowań dzieci, z uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie programowej

§ 11
1.      W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor może podjąć decyzję                     o zmniejszeniu liczby oddziałów
2.      W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych
3.      Zarówno w sytuacji wymienionej w punktach 1 i 2 liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel
4.      Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Jest to teren ogrodzony
5.      Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie
6.      Wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, należy zgłaszać wyłącznie u nauczyciela danego oddziału lub u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci
§ 12
1.     Pracownikami przedszkola są:
1)      Dyrektor
2)      Nauczyciele
3)      Pracownicy samorządowi na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi
2.     Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki
3.     Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust. 1, określają odrębne przepisy
4.      Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie planowej wakacyjnej przerwy w pracy przedszkola. W wyjątkowych wypadkach urlop może być udzielony w innym terminie
5.     Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu,  mają prawo do korzystania z posiłków. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za te posiłki regulują uchwały Rady Miasta Wrocławia
6.       Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami  do  poddawania  się  regularnie  okresowym badaniom lekarskim                         i szkoleniom BHP
7.     Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci
8.     Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki
9.     Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne
10. Dyrektor przedszkolakieruje przedszkolem i reprezentuje je na zewnątrz
11. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący
12. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie w granicach uprawnień i pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Wrocławia, zgodnie z postanowieniem Kodeksu Pracy oraz kompetencjami zawartymi w art. 35 Ustawy o Systemie Oświaty. Współpracuje z przedstawicielem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, organem prowadzącym przedszkole oraz Radą Rodziców
13. Dyrektor odpowiedzialny jest za przeglądy techniczne sprzętów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż
14. W przedszkolu obowiązuje książka kontroli sprzętów i urządzeń oraz pomieszczeń w zakresie bezpiecznego ich funkcjonowania. Za kontrolę odpowiedzialny jest pracownik służb bhp i konserwator
15. Sprzęty, zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie musi posiadać wymagane certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dopuszcza się do użytku sprzętów zepsutych i uszkodzonych
16. W przedszkolu, dyrektora podczas jego nieobecności w placówce, może zastępować nauczyciel tego przedszkola. Funkcja ta sprawowana jest społecznie
17. Do zadań nauczyciela zastępującego dyrektora należy w szczególności:
1)      zastępowanie dyrektora w przypadkach jego nieobecności, a więc pełnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w przedszkolu oraz zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu pracy
2)      pomoc dyrektorowi we wszelkich działaniach wynikających z przepisów szczególnych
3)      koordynuje pracę zespołów: Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Wewnętrznego Doskonalenia Zawodowego, Zespołu ds. Ewaluacji i Zespołu ds. Bhp
18. Nauczyciel - odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków, tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci              i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy
1)      zadaniem nauczyciela jest prowadzenie, prawidłowej merytorycznie                      i formalnie, pracy opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej wśród wychowanków, szczegółowy zakres zadań nauczycieli określa § 14 ust. 13 niniejszego Statutu
2)      nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej                i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych
3)      nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej oraz jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny
4)      w przedszkolu mogą być zatrudnieni specjaliści: logopeda, psycholog, pedagog, nauczyciel języka nowożytnego, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, terapeuta (jeśli organ prowadzący zapewni środki finansowe),                a do ich zadań i obowiązków należy m.in.:
a)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym
b)      udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli
c)      prowadzenie warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli
d)     prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych
e)      zaplanowanie sposobów zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych na podstawie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
f)       szczegółowe zadania specjalistów określa rozporządzenie MEN                       w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach
5)      przedszkole zatrudnia nauczyciela religii, który nauczanie religii prowadzi  w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościelne
6)      wszyscy nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej ½ etatu są członkami Rady Pedagogicznej
7)      nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami)
19. Pracownicy samorządowi na stanowiskach urzędniczych:
1)      zakres zadań pracowników samorządowym na stanowiskach urzędniczych dotyczy w szczególności:
a)      obsługi finansowej i księgowej
b)      kontrolowania dokonywanych przez rodziców wpłat na konto placówki za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu
c)      prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.
20. Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługowych:
1)      zakres zadań pracowników dotyczy w szczególności:
a)       zapewnienia pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi
b)      dbania o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola
c)       właściwej organizacji całodziennego wyżywienia dzieci
21. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane                      i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika
22. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
1)      wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki
2)      troszczenia się o mienie placówki
3)      nieujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych                    i upoważnionych organów
4)      przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:
a)            realizowania pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie
b)            codziennym podpisywaniu listy obecności
c)      niezwłocznym powiadomieniu dyrektora o przyczynach nieobecności
d)     sumiennego wykonywania obowiązków pracy
e)      zgłaszania administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie
f)       schludnym ubiorze na terenie przedszkola
g)      poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia  i wykonywania pracy
5)      wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci

§ 13
1.      Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań
2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, przynajmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają

§ 14
1.      Nauczyciel w swoich działaniach opiekuńczo-wychowawczo-kształcących ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka
2.      Odpowiedzialność za bezpieczeństwo schodzących się rano i rozchodzących się po południu dzieci ponosi nauczyciel dyżurujący (otwierający bądź zamykający przedszkole), od momentu wejścia do sali dziecka do momentu odebrania dziecka przez rodzica bądź opiekuna
3.      Nauczyciel kończący pracę przekazuje dzieci ze swojego oddziału nauczycielowi dyżurującemu wraz z listą wychowanków
4.      Nauczyciel oddziału przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia wychowanka do sali macierzystej do momentu odebrania dziecka przez rodzica bądź opiekuna
5.      Nauczyciel dyżurujący może wydać dziecko osobie upoważnionej przez rodzica na podstawie pisemnego upoważnienia rodzica i po wylegitymowaniu z dowodu osobistego osoby upoważnionej. Rejestr upoważnień prowadzą nauczycielki grup. Rejestr zbiorczy dostępny jest w grupie zbiorczej
6.      Nauczyciel nie może pozostawić dziecka bez opieki w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych oraz na terenie ogrodu przedszkolnego w czasie godzin swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej
7.      Podczas spacerów i wycieczek oraz innych wyjść poza teren placówki, należy zapewnić dzieciom opiekę jednej osoby dla grupy liczącej 10 dzieci. Nauczyciel jest zobowiązany do wypełnienia karty wycieczki. Wyjścia należy zgłosić dyrektorowi i wpisać do „Księgi wyjść”. Zasady bezpieczeństwa wyjść poza przedszkole  określa Regulamin Spacerów i Wycieczek
8.      Zasady korzystania ze sprzętu ogrodowego określa Regulamin Placu Zabaw znajdujący się na terenie ogrodu przedszkola
9.      Wszystkie wejścia na teren przedszkola muszą być zabezpieczone, sprawdzane za każdym wyjściem do ogrodu nauczyciela z dziećmi
10.  W czasie imprez i uroczystości okolicznościowych z udziałem rodziców w godzinach pracy przedszkola za bezpieczeństwo dziecka jest odpowiedzialny nauczyciel, do chwili odebrania go przez rodzica bądź osoby upoważnionej
11.  Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej                        i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń
12.  Nauczyciel prowadzący pracę opiekuńczo-wychowawczo-kształcącą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki
13.  Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1)      planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-kształcącej oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:
a)                  realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
b)      wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego
c)      dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu
d)     tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania
e)      indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków
f)       wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowatorskich pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania
g)      czynny udział w zajęciach umuzykalniających (rytmika), współdziałanie z prowadzącym i wspomaganie dzieci wymagających pomocy
h)      współdziałanie nauczycieli pracujących w jednej grupie
i)        opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce
2)      ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez:
a)      udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych oraz problemowych
b)      udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym
c)      zapoznawanie się na bieżąco z literaturą fachową wiążącą się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym
3)      prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami:
a)      dziennika zajęć
b)      arkuszy obserwacji pedagogicznej
c)      miesięcznych planów pracy z dziećmi
d)     zeszytów zabaw i ćwiczeń ruchowych, jeśli nauczycielki stosują w pracy zestawy własne
e)      dokumentacji współpracy z rodzicami
f)       dokumentacji własnego rozwoju zawodowego
g)      dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są prowadzone) wraz z dokumentacją badań dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną
h)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie odpowiednio indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, w tym ich zainteresowań i uzdolnień
4)      objęcie diagnozą przedszkolną dziecka w roku poprzedzającym rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego
5)       opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców w terminie przewidzianym prawem
6)      odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sal zajęć, pomocy dydaktycznych
7)      współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe
8)      współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w sprawach wychowania i edukacji dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i prawa do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, w celu:
a)      poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka
b)      bieżącego informowania o rozwoju, postępach, trudnościach i osiągnięciach dziecka
c)      ustalenia odpowiednich, właściwych i jednolitych form współpracy                      w działaniach wychowawczych wobec dziecka
d)     włączenia rodziców/prawnych opiekunów w działalność przedszkola
14.  Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełniania warunku o niekaralności
15.  Zasady współpracy z rodzicami:
1)      rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają w sposób ciągły, w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci
2)      niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki
3)      rodzice mają prawo do:
a)      znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu pracy przedszkola,                    z którymi zapoznawani są przez dyrektora i nauczyciela na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym
b)      znajomości tematów realizowanych w danym oddziale, z którymi zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco poprzez gazetki oddziałowe, zakładki grupowe na stronie internetowej placówki prowadzone przez nauczycielki
c)      rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:
·         uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych jak  i niewłaściwych
·         obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni                  i zajęć otwartych organizowanych przez nauczycielki
·         zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka
·         udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych
16.  Stałe formy współpracy z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są zgodnie z § 4, ust. 22 niniejszego Statutu
§ 15
1.      Do przedszkola uczęszczają dzieci w wielu od 3 do 5 lat
2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło w danym roku kalendarzowym 2,5 roku jeżeli:
1)      o przyjęcie dziecka wnioskuje pomoc społeczna z uwagi na trudną sytuację rodzinną
2)      miała miejsce niespodziewana sytuacja losowa rodziny dziecka (trudna sytuacja materialna, konieczność podjęcia pracy)
3)      rozwój dziecka wskazuje na jego gotowość do przyjęcia do przedszkola (przyśpieszony rozwój psychofizyczny dziecka)
4)      dziecko posiada rodzeństwo w przedszkolu
3.      Dzieci 5-letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne                    w przedszkolu lub w oddziale  przedszkolnym  zorganizowanym w szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka    zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie. Przez niespełnienie obowiązku przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu
4.      W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
5.      Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego                       i uczęszcza do przedszkola, może w nim przebywać powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym  kończy 8 lat
6.      Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji
7.      Dziecko może kontynuować pobyt w przedszkolu w przypadku, gdy rodzice dziecka złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenie woli korzystania                     z usług przedszkola na następny rok szkolny
8.      W przypadku niezłożenia przez rodziców dziecka w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, nie zostanie podpisana pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem Umowa     o świadczeniu usług na następny rok szkolny, a zwolnione miejsce zostaje wykazane do procesu rekrutacji
9.      Dziecko, którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji
10.  Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
11.  Zasady i kryteria naboru oraz  harmonogram rekrutacji w przedszkolu ustala Gmina Wrocław na dany rok szkolny w porozumieniu z dyrektorem przedszkola
12.  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca, na wniosek rodzica kandydata
13.  Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wrocław  - w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują kryteria ustawowe posiadające jednakową wartość:
1)        wielodzietność rodziny kandydata
2)        niepełnosprawność kandydata
3)        niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4)        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5)        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6)        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7)        objęcie kandydata pieczą zastępczą
14.        W przypadku większej liczby dzieci spełniających ten warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wrocław a dyrektorem przedszkola
15.        Harmonogram rekrutacji oraz zasady korzystania z systemu elektronicznego podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.edu.wroclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
16.        W celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola dyrektor placówki powołuje komisję rekrutacyjną, której zadania szczegółowo określa  „Regulamin komisji rekrutacyjnej Przedszkola Nr 148”
17.        W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor
18.        Praca Komisji Rekrutacyjnej jest protokołowana, a dokumentacja jest przechowywana w kancelarii przedszkola
19.        Zadania przedszkola w trakcie rekrutacji
1)      Przekazanie kodów dostępu do konta edukacyjnego dziecka oraz drukowanie podań dla rodziców/prawnych opiekunów, którzy nie mają dostępu do Internetu
2)      Przyjmowanie podań do przedszkola pierwszego wyboru w wyznaczonym przez organ prowadzący terminie
3)      Wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
4)      Wprowadzenie do systemu danych dzieci na wolne miejsce
5)      Ogłoszenie wyników rekrutacji w przedszkolu pierwszego wyboru
6)      Ogłoszenie wyników rekrutacji i podanie informacji o wolnych miejscach                      w przedszkolach na terenie miasta

§ 16
1.            Przedszkole przestrzega praw dziecka zawartych w „Konwencji praw dziecka”, są  to prawa do:
1)     akceptacji  takim  jakim  jest
2)     indywidualnego  procesu  rozwoju  i  własnego  tempa  tego  rozwoju
3)     aktywnej  dyskusji  z  dziećmi  i  dorosłymi
4)     aktywnego rozwijania  kontaktów  społecznych  i  otrzymania  w  tym  pomocy
5)     zabawy  i  wyboru  towarzyszy  zabaw
6)     doświadczania  konsekwencji  własnego zachowania
7)     zdrowego,  urozmaiconego  jedzenia
2.      W  przedszkolu  obowiązuje  „Kodeks przedszkolaka”  ustalony  z dziećmi, w porozumieniu  z rodzicami. Obowiązkiem  dziecka  jest:
1)      dbać  o  bezpieczeństwo  swoje  i  innych
2)      troszczyć  się  o  wspólne   dobro,  wygląd  i   estetykę  sali
3)      uczestniczyć  w  zajęciach,  pracować  nad  własnym  rozwojem
4)      dbać o zdrowie własne  i  innych
5)      bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych
6)      stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i przedszkolu, ustalonych wspólnie z nauczycielką, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola
7)      włączania się do prac porządkowych w sali, w ogrodzie po zajęciach lub zabawie
3.      W  przedszkolu  na wypadek naruszenia praw dziecka, rodzice   mają   prawo   złożyć   skargę   na   piśmie   do   dyrektora   przedszkola  –   przy rozpatrywaniu   skargi    dyrektor   zachowuje   procedurę   administracyjną   wynikającą z  Kodeksu  postępowania  administracyjnego
4.      Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-kształcącego, dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z:
a)      zasadami pracy z małym dzieckiem
b)      potrzebami i możliwościami rozwojowymi, w tym z potrzebą badania, eksperymentowania, wyborem realizowanej aktywności poznawczej, wyborem zadań i sposobów ich rozwiązywania, zgłaszania własnych pomysłów
2)      zabawy i działania w bezpiecznych warunkach
3)      wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności
4)      codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne
5)      nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola
6)      pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby
7)      ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
8)      szacunku dla różnorodnych potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
9)      poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby
10)   przebywania w spokoju, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu
11)   stałej opieki i uwagi nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola
12)   zabawy, współdziałania z innymi
13)   snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone
14)   racjonalnego żywienia
15)   regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego
16)   nagradzania wysiłku i osiągnięć
17)   znajomości swoich praw i obowiązków§ 17
1.      Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadkach:
1)      Rodzice nie wywiązują się ze zobowiązań finansowych wobec przedszkola
2)      Niepowiadomienia dyrektora o nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 30 dni
3)      Gdy dziecko zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci oraz innych nietypowych przypadkach stosując podaną procedurę:
·         rozmowa z Rodzicami dziecka celem ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
·         indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w grupie
·         konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna
·         konsultacje i terapia  w specjalistycznych instytucjach za zgodą rodziców
·         realizacja programu naprawczego skierowanego na pomoc dziecku
·         w przypadku braku pozytywnych zmian w zachowaniu dziecka przedstawienie problemu członkom Rady Pedagogicznej i podjęcie uchwały     o skreśleniu dziecka z listy
·         powiadomienie o podjętej uchwale organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego
4)      Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Kuratora Oświaty
2.      Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
§ 18
1.      Niniejszy Statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola
2.      Tekst Statutu udostępniany jest przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej placówki, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na wniosek zainteresowanych przez dyrektora przedszkola
3.      Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego Statutu mogą wystąpić Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
4.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności:
·         opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej
·         administracyjnej
·         gospodarczej i finansowej
6.      Przedszkole gwarantuje ochronę danych osobowych rodziców i dzieci zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
7.      Przedszkole informuje rodziców, prawnych opiekunów o godzinach przyjęć organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego w celu umożliwienia wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola
8.      Przedszkole może pozyskiwać fundusze z dodatkowych źródeł
5.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw oraz odpowiednie przepisy
§ 19
1.      Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem  14 września 2015 roku
2.      Traci moc Statut z dnia 28 lutego 2014 roku